معاونت اداری و مالی

۱۳۹۲/۷/۹ تعداد بازدید: ۱۲۱۸۶

معاون اداری و مالی                   مرتضی توسلی دوم

شماره تماس

051-38791207
پست الکترونیکیmali@hamyari-kh.ir
مسئول دفترعلی اصغر دهنوی
رئیس اداره امور مالیمهدی فتاحی
کارشناسان

جعفر ثانی

مهدی موسوی

رحمت محمدی

ابراهیم رجبی

سید ابراهیم صادق الحسینی

رئیس اداره امور اداریجلال شعفی زاده
کارشناس منابع انسانی، پشتیبانی و رفاهمحمد پورنظر
مسئول انبارامان اله حسین زاده
مسئول دبیرخانهخانم آسایش 
کارشناس دبیرخانهمریم کریمی
کارشناس قراردادها

پرستو شیردل زاده

مسئول نقلیهمحمد صداقت

شرح وظایف:

  • عملیات مربوط به ثبت و نگهداری اسناد حسابداری
  • کنترل حسابها
  • تهیه گزارشات سالیانه و ماهیانه و درخواستی از عملیات مالی
  • عملیات مربوط به محاسبات دارائی
  • عملیات مربوط به محاسبات بیمه
  • کلیه عملیات مربوط به پرداخت و دریافت مالی
  • تنظیم بودجه
  • ثبت دقیق عملیات مالی  جهت برنامه ریزی های طویل مدت در راستای صرفه و صلاح سازمان

 

گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا